SAOPSTENJE
 • Na osnovu Zakona br.03/L-063, Obaveštajna Agencija Kosova (OAK), objavljuje:

  KONKURS
  Za radnika/radnicu OAK

  Broj reference: AKI 1/2023
  Nivo plate: Klasifikovano
  Radno vreme: Puno
  Trajanje ugovora: Neodređeno
  Radna mesta: OAK

  Konkurs se objavljuje u oblastima:

  1. Obaveštajne delatnosti;
  2. IT, Programiranje;
  3. Kibernetika;
  4. Fizička sigurnost;
  5. Usluge administrativne podrške.  

  Opšti kriterijumi i uslovi za učešće u procesu regrutovanja:

  Kandidati za 1. oblast moraju imati visoku stručnu spremu;  
  Kandidati za 2. oblast moraju imati visoku stručnu spremu i kvalifikacije iz oblasti informacione tehnologije;
  Kandidati za 3. oblast moraju imati visoku stručnu spremu ili srednje obrazovanje, kao i dobro poznavanje oblasti kibernetike, dokazano relevantnim certifikatima;
  Kandidati za 4. i 5. oblast moraju imati srednju kvalifikaciju; Za 1,2,3 oblast obavezno je znanje stranih jezika, imaće prednost kandidati sa poznavanjem engleskog i srpskog.
  Kandidati će biti testirani u oblasti poznavanja stranih jezika.  

  Kandidati moraju ispuniti opšte uslove za zapošljavanje u OAK, a to su:

  Da su državljani Republike Kosova; Da su stariji od 18 godina; Da imaju odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije; Da se nad njima nisu preduzele mere otpuštanja ili izuzeća sa posla u OAK ili u drugim institucijama slične prirode; Uspešan prolazak procedura rekrutacije.

  Kandidati za zapošljavanje u OAK će biti podvrgnuti lekarskom pregledu, verifikaciji bezbednosti i mogu biti podložni drugim posebnim uslovima.

  Svi kandidati koji navedu netačne podatke će biti diskvalifikovani za vreme procesa verifikacije bezbednosti.

  Pored gore navedenih uslova, kandidati moraju da ispune stroge bezbednosne standarde navedene u članu 14 Zakona br. 03 / L-063 o Obaveštajnoj Agenciji Kosova.

  Postupak selekcije:

  Unutrašnji proces selekcije je klasifikovan i sastoji se od nekoliko faza selekcije i testiranja. Izbor kandidata za odgovarajuće pozicije vršiće se u zavisnosti od kvalifikacija, na osnovu kriterijuma i opštih uslova opisanih u konkursu, kao i drugih specifičnih internih kriterijuma i kvalifikacija.

  Kandidati mogu aplicirati u najviše dve oblasti, dok će OAK odabrati nastavak procedura konkurisanja u jednoj oblasti / poziciji, na osnovu procene profila i podobnosti kandidata sa zahtevima za odgovarajuću poziciju.

  Trajanje zaposlenja:

  Zaposlenost u OAK-u je na neodređeni rok, nakon uspešnog završetka probnog perioda, na osnovu Zakona o OAK, internih pravila i procedura.

  Proces apliciranja:

  Zainteresovani kandidati moraju popuniti zahtev za zaposlenje i priložiti sledeća dokumenta ili dokaze:

  CV i motivaciono pismo; kopije dokaza za završetak studija koje izdaju obrazovne ustanove (za kandidate koji su završili obrazovanje u inostranstvu diplome moraju biti nostrifikovani), kao i ostale kvalifikacije, potvrde o obuci ili drugim oblicima stručnog osposobljavanja (ako ih ima); izvod iz matične knjige rođenih/rodni list ili kopiju lične karte/pasoša (važeće); fotografiju formata 5x5 (ne stariju od jednog meseca); potvrdu iz evidencije osoba protiv kojih se vodi krivični postupak i osuđenih lica (izdata od Suda, ne starija od tri meseca).

  Aplikacija se vrši samo elektronskim putem na zvaničnoj web stranici OAK www.aki-rks.org/konkursi/?lang=srp , popunjavanjem aplikacije i prilaganjem tražene dokumentacije.

  Datum zatvaranja konkursa:

  Konkurs će biti otvoren petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja, odnosno od datuma 03.02.2023 do datuma 17.02.2023.

  Aplikacije podnesene nakon navedenog roka se ne prihvaćaju, dok nepotpune / nekompletirane aplikacije se odbijaju.

  Samo odabrani kandidati za sledeću fazu će biti kontaktirani.

  Kosovska Obaveštajna Agencija pruža jednake mogućnosti svim državljanima Republike Kosova i pozdravlja prijave svih zainteresovanih osoba.

  Apliciranje mora biti diskretno.

  Za sve nejasnoće kontaktirajte nas na broj telefona: 045 202 213.

Sva prava zadržana © A K I