LIGJI PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË
21
MAJ
2008
Dummy

Ligji Nr. 03/L-063
LIGJI PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË

Kuvendi i Republikës së Kosovës, Në bazë të neneve 65(1) dhe 129 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; Duke njohur se nevoja për informacion me kohë dhe të saktë për inteligjencë, kundërinteligjencë, kërcënime nga brenda dhe jashtë, terrorizmin ndërkombëtar apo vendor, prodhimin dhe trafikimin e narkotikëve, krimin e organizuar, krimin ekonomik, sabotazhin dhe të gjitha çështjet tjera të inteligjencës të lidhura me sigurinë e Kosovës është esenciale për popullin e Kosovës;

Duke njohur se të gjitha mjetet e arsyeshme dhe ligjshme duhet të përdoren për të siguruar që Kosova do të pranojë informatat më cilësore të inteligjencës që janë në dispozicion;
Për këtë qëllim, do të themelohet Agjencia e Kosovës për Inteligjencë për të mbledhur, analizuar dhe shpërndarë këto informata në mënyrë të shpejtë dhe përgjegjshme. Parimet e parashtruara në këtë ligj janë hartuar për të arritur një baraspeshë të duhur ndërmjet marrjes së informacionit esencial dhe mbrojtjes së interesave individuale, Miraton këtë:

LIGJIN PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË

SHKARKO

Të drejtat e rezervuara © A K I